کتاب نمایشگاه شماره 1

1,000 تومان

توضیحات

کتاب نمایشگاه حاوی اطلاعات نمایشگاه، شرکت‌کنندگان در آن و همچنین سایر بخش‌های مرتبط می‌باشد که توسط مجـری نمایشگاه تهیه و همزمان با برگزاری نمایشگاه حضوری ارائه شده است.

شما می‌توانید نسخه مجازی کتاب را با هزینـه پاییـن‌تـر در قالب یک فایل با فرمت PDF تهیه و دانلود نموده و همیشه و همه جا آن را همراه خود داشته باشید.

امکان خرید کتاب الکترونیکی نمایشگاه در آینده نزدیک در “نمایشـگاه مجـازی ایـران” فعال خواهد شد.